Mua bán sáp nhập

0020- Định giá thương hiệu cho thương vụ M&A gồm các phương pháp nào? Công thức cụ thể ra sao?

0020- Định giá thương hiệu cho thương vụ M&A gồm các phương pháp nào? Công thức cụ thể ra sao?

Định giá thương hiệu là quá trình đánh giá giá trị tài sản vô hình của một thương hiệu, tức là giá trị không phải vật chất nhưng lại có thể mang lại giá trị kinh tế cho doanh nghiệp. Có nhiều phương pháp để định giá thương hiệu, trong đó các phương pháp chính bao gồm:

0019 - Cụ thể của phương pháp  đối chiếu thị trường trong định giá tài sản vô hình của thương hiệu trong các thương vụ M&A

0019 - Cụ thể của phương pháp  đối chiếu thị trường trong định giá tài sản vô hình của thương hiệu trong các thương vụ M&A

Phương pháp đối chiếu thị trường là một trong những phương pháp định giá tài sản vô hình của thương hiệu. Phương pháp này sử dụng thông tin về giá trị của các thương hiệu tương tự để định giá thương hiệu đang được xem xét.

0018 - Phương pháp tính giá trị vô hình của thương hiệu , công thức tính giá trị vô hình và các bước tiến hành?

0018 - Phương pháp tính giá trị vô hình của thương hiệu , công thức tính giá trị vô hình và các bước tiến hành?

Phương pháp tính giá trị vô hình của thương hiệu là một quá trình phức tạp, có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp và công thức phổ biến để tính giá trị vô hình của thương hiệu:

0017- Sử dụng phương pháp DCF để tính giá trị thương hiệu và  tài sản vô hình ra sao?

0017- Sử dụng phương pháp DCF để tính giá trị thương hiệu và tài sản vô hình ra sao?

Sử dụng phương pháp DCF để tính giá trị thương hiệu và tài sản vô hình ra sao?Phương pháp DCF tính giá trị thương hiệu bằng cách dự đoán lượng tiền mà thương hiệu này sẽ mang lại trong tương lai, rồi chiết khấu các dòng tiền đó về giá trị hiện tại. Phương pháp này yêu cầu nhà đầu tư phải có một dự báo về doanh thu và lợi nhuận của thương hiệu trong tương lai, và một tỷ lệ chiết khấu hợp lý để tính toán giá trị hiện tại của các dòng tiền này.

0016- Phương pháp tính giá trị thương hiệu với tài sản vô hình cho thương vụ M&A ra sao?

0016- Phương pháp tính giá trị thương hiệu với tài sản vô hình cho thương vụ M&A ra sao?

Phương pháp tính giá trị thương hiệu với tài sản vô hình có thể được thực hiện theo một số cách khác nhau, tùy thuộc vào đặc điểm của doanh nghiệp và mục đích của việc định giá.Phương pháp tính giá trị thương hiệu dựa trên tài sản vô hình được sử dụng để định giá giá trị thương hiệu của một công ty. Các tài sản vô hình liên quan đến thương hiệu bao gồm giá trị sở hữu trí tuệ, giá trị quan hệ khách hàng và giá trị công nghệ và quy trình sản xuất.

0015 - Cách Tính toán giá trị thương hiệu phục vụ cho định giá thương hiệu trong M&A

0015 - Cách Tính toán giá trị thương hiệu phục vụ cho định giá thương hiệu trong M&A

Giá trị thương hiệu (brand value) được tính toán bằng nhiều phương pháp khác nhau, tuy nhiên cách tính chung nhất là sử dụng phương pháp tài sản vô hình (intangible asset) và phương pháp doanh thu (revenue method). Dưới đây là chi tiết về từng phương pháp: