0018 - Phương pháp tính giá trị vô hình của thương hiệu , công thức tính giá trị vô hình và các bước tiến hành?


Phương pháp tính giá trị vô hình của thương hiệu , công thức tính giá trị vô hình và các bước tiến hành?

Phương pháp tính giá trị vô hình của thương hiệu là một quá trình phức tạp, có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp và công thức phổ biến để tính giá trị vô hình của thương hiệu:

Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do (DCF): Phương pháp này tính giá trị vô hình của thương hiệu bằng cách dự đoán lượng tiền mà thương hiệu này sẽ mang lại trong tương lai, rồi chiết khấu các dòng tiền đó về giá trị hiện tại.

Công thức chi tiết là:
Giá trị vô hình = Tổng giá trị hiện giá trị tương lai của thương hiệu / (1 + t)^n

Trong đó, t là tỷ lệ chiết khấu, n là số năm dự đoán, và giá trị tương lai của thương hiệu được tính toán bằng cách nhân dự báo doanh thu hoặc lợi nhuận với một hệ số phù hợp.

Phương pháp đối chiếu thị trường: Phương pháp này tính giá trị vô hình của thương hiệu bằng cách so sánh với các thương hiệu tương tự trên thị trường và tính toán giá trị dựa trên các thông tin về giá trị của các thương hiệu này. Công thức không được sử dụng trong phương pháp này.
Các bước để tính giá trị vô hình của thương hiệu bằng phương pháp DCF bao gồm:

Thu thập thông tin về doanh thu, lợi nhuận, thị phần và các yếu tố khác liên quan đến thương hiệu.
Dự đoán doanh thu và lợi nhuận của thương hiệu trong tương lai dựa trên các thông tin được thu thập.
Xác định tỷ lệ chiết khấu hợp lý dựa trên rủi ro và tình hình kinh tế hiện tại.
Tính toán giá trị hiện tại của các dòng tiền tương lai bằng công thức DCF.
Tổng hợp các giá trị hiện tại của các dòng tiền để tính giá trị vô hình của thương hiệu.
Trong quá trình tính giá trị vô hình của thương hiệu, cần phải xem xét và đánh giá các yếu tố tác động đến giá trị của thương hiệu như sự cạnh tranh từ các thương hiệu khác, xu hướng thị trường

-----------

( Bài viết của Luật sư Vũ Ngọc Dũng - Tư vấn M&A và dự án)