0020- Định giá thương hiệu cho thương vụ M&A gồm các phương pháp nào? Công thức cụ thể ra sao?


Định giá thương hiệu gồm các phương pháp nào? Công thức cụ thể ra sao?

Định giá thương hiệu là quá trình đánh giá giá trị tài sản vô hình của một thương hiệu, tức là giá trị không phải vật chất nhưng lại có thể mang lại giá trị kinh tế cho doanh nghiệp. Có nhiều phương pháp để định giá thương hiệu, trong đó các phương pháp chính bao gồm:

Phương pháp giá trị thị trường: Phương pháp này định giá thương hiệu dựa trên giá trị của các thương hiệu tương tự trên thị trường.
Công thức: Giá trị thương hiệu = Giá trị thương hiệu trên thị trường của các thương hiệu tương tự

Phương pháp chi phí thay thế: Phương pháp này định giá thương hiệu dựa trên chi phí để xây dựng một thương hiệu tương tự.
Công thức: Giá trị thương hiệu = Chi phí để xây dựng thương hiệu tương tự

Phương pháp chiết khấu dòng tiền: Phương pháp này định giá thương hiệu dựa trên dòng tiền mà thương hiệu sẽ tạo ra trong tương lai.
Công thức: Giá trị thương hiệu = Dòng tiền tương lai kỳ 1 / (1 + r) + Dòng tiền tương lai kỳ 2 / (1 + r)2 + ... + Dòng tiền tương lai kỳ n / (1 + r)n

Trong đó, r là tỷ lệ chiết khấu (discount rate) được sử dụng để tính giá trị hiện tại của dòng tiền trong tương lai.

Phương pháp định giá dựa trên các chỉ số tài chính: Phương pháp này định giá thương hiệu dựa trên các chỉ số tài chính của doanh nghiệp và các thông tin về thương hiệu.
Công thức: Giá trị thương hiệu = Chỉ số tài chính tương ứng của thương hiệu x hệ số định giá của chỉ số đó

Những chỉ số tài chính phổ biến để định giá thương hiệu bao gồm: doanh thu, lợi nhuận ròng, tài sản và lượng khách hàng.

Tuy nhiên, cách tiếp cận định giá thương hiệu sẽ khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng, ngành nghề và quy mô của doanh nghiệp

----------

( Bài viết của Luật sư Vũ Ngọc Dũng - Tư vấn M&A và Dự án)