0019 - Cụ thể của phương pháp  đối chiếu thị trường trong định giá tài sản vô hình của thương hiệu trong các thương vụ M&A


Cụ thể của phương pháp  đối chiếu thị trường trong định giá tài sản vô hình của thương hiệu trong các thương vụ M&A

Phương pháp đối chiếu thị trường là một trong những phương pháp định giá tài sản vô hình của thương hiệu. Phương pháp này sử dụng thông tin về giá trị của các thương hiệu tương tự để định giá thương hiệu đang được xem xét.

Các bước tiến hành phương pháp đối chiếu thị trường trong định giá tài sản vô hình của thương hiệu bao gồm:

Xác định các thương hiệu tương tự: Đầu tiên, các nhà định giá cần xác định các thương hiệu tương tự với thương hiệu đang được xem xét, có cùng ngành hoặc thị trường mục tiêu.
Thu thập thông tin giá trị: Tiếp theo, các nhà định giá thu thập thông tin về giá trị của các thương hiệu tương tự đã được định giá. Thông tin này có thể bao gồm các báo cáo tài chính, các báo cáo về giá trị thương hiệu, và các tài liệu liên quan khác.
Phân tích thông tin giá trị: Các nhà định giá sẽ phân tích thông tin giá trị thu thập được về các thương hiệu tương tự và so sánh với thương hiệu đang được xem xét. Các yếu tố cần xem xét bao gồm tuổi thọ của thương hiệu, sức mạnh thương hiệu, quy mô doanh nghiệp và mức độ cạnh tranh trong ngành.
Định giá thương hiệu: Dựa trên phân tích thông tin giá trị, các nhà định giá sẽ đưa ra một giá trị ước tính cho thương hiệu đang được xem xét. Giá trị này có thể dựa trên giá trị trung bình của các thương hiệu tương tự hoặc có thể được điều chỉnh dựa trên các yếu tố đặc biệt của thương hiệu đang được xem xét.
Tuy nhiên, việc sử dụng phương pháp đối chiếu thị trường trong định giá tài sản vô hình của thương hiệu cần được thực hiện cẩn thận và có sự cân nhắc kỹ lưỡng. Các thương hiệu tương tự có thể không hoàn toàn tương đồng với thương hiệu đang được xem xét, và giá trị thương hiệu có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Do đó, phương pháp này cần được sử dụng kết hợp với các phương pháp