Luật thuế về nhà và đất

Tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà đất năm 2023 được tính thế nào?

Tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà đất năm 2023 được tính thế nào?

Thuế thu nhập cá nhân (Personal income tax) là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp trong một phần tiền lương, hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã được giảm trừ. Thuế thu nhập cá nhân không đánh vào những cá nhân có thu nhập thấp, do đó, khoản thu này sẽ công bằng với mọi đối tượng trong, góp phần làm giảm khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp trong xã hội.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là một sắc thuế trực thu đánh trên thu nhập do cá nhân kiếm được và ngày càng trở nên một bộ phận quan trọng trong các khoản thu ngân sách tại Việt Nam. Người nộp thuế: cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú tại Việt Nam

Cá nhân chuyển nhượng nhà đất trong trường hợp nào được miễn thuế?

Cá nhân chuyển nhượng nhà đất trong trường hợp nào được miễn thuế?

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC ( được bổ sung bởi khoản 4 Điều 12 Thông tư 92/2015/TT-BTC, được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 12 Thông tư 92/2015/TT-BTC) quy định các trường hợp miễn thuế khi chuyển nhượng nhà đất như sau