Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 33 nhằm tháo gỡ cho thị trường bất động sản. 


Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 33 nhằm tháo gỡ cho thị trường bất động sản. 

Nghị quyết 33 tập trung giải quyết 2 vướng mắc lớn là pháp lý và vốn. Chính phủ chỉ rõ phải sửa ngay một số thông tư để gỡ khó cho thị trường ví dụ như cấp giấy chứng nhận cho bất động sản không phải nhà ở hoặc ban hành thủ tục dự án nhà ở thương mại, gỡ khó quy định chồng chéo trong vài luật thực thi.

Chỉ đạo của Chính phủ cũng khá quyết liệt trong giải quyết vướng mắc pháp lý tại các dự án đang thanh tra kiểm tra. Về nguồn vốn, Chính phủ có chỉ đạo triển khai gói 120.000 tỷ. Đồng thời chỉ rõ phải rà soát đưa ra các danh mục dự án có thể hưởng lợi từ chương trình này.

Tuy nhiên, còn nhiều vướng mắc khác, đặc biệt về pháp lý do các quy định của pháp luật hiện nay còn chồng chéo. Nếu không có quyết định đột phá, phải chấp nhận bỏ qua những quy định bất hợp lý, lựa chọn cái gì phù hợp với thực tế để triển khai, chúng ta sẽ không tháo gỡ được vướng mắc quan trọng nhất về pháp lý cho dự án bất động sản.